Różne światło na Rzymian 10:13

Tutaj jest miejsce na dyskusje na temat zmian oficjalnych nauk "Towarzystwa Strażnica"
Natan
Posty: 879
Rejestracja: ndz wrz 20, 2015 6:04 am

Różne światło na Rzymian 10:13

Postautor: Natan » sob lis 10, 2018 1:02 pm

Różne światło na Imię Boże w Rzymian 10:13

W Liście do Rzymian 10:13 czytamy: „Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie” (BW). Kto jest tym Panem, którego mamy wezwać, by osiągnąć zbawienie? Literatura Towarzystwa Strażnica na przestrzeni lat dostarczała na ten temat rozbieżnych informacji.

1. Książka "Boski Plan Wieków", wydanie polskie z 1925 roku, s. 110 przytacza List do Rzymian 10:13 w kontekście imienia Jezusa:

„Nie, jedyną podstawą, o jakiej Pismo św. uczy jest wiara w Chrystusa, jako naszego Odkupiciela i Pana. ››Albowiem łaską jesteście zbawieni przez wiarę.‹‹ (Efez. 2:8.) Usprawiedliwienie przez wiarę jest podstawą zasady całego systemu Chrześciaństwa. Na pytanie, co mam czynić, aby być zbawionym? Apostoł odpowiada. ››Wierz w Pana naszego Jezusa Chrystusa, albowiem nie jest pod niebem inne Imię dane ludziom, w którem mielibyśmy być zbawieni.‹‹ (Dzieje Ap. 4:12) i wszelki którybykolwiek wzywał Imienia Pańskiego, zbawion będzie.‹‹ – List do Rzym. 10:13”. (błędy językowe za oryginałem).


2. W Strażnicy nr 18 z 1973 roku, tom XCIV przedstawiono odmienne zrozumienie:

„Zatem całe te rozważania sprowadzając się do wniosku, że wszelkie nasze starania mają się koncentrować przede wszystkim wokół Jehowy, któremu też powinniśmy się oddać. Musimy to jednak czynić z uwzględnieniem Jego Głównego Pośrednika, Jezusa Chrystusa. – Rzym. 10:6, 7; Hebr. 2:9, 10; 5:8, 9, NW.

Wynika stąd ponownie, że dla uzyskania zbawienia trzeba ‘wzywać imienia Jehowy’ (Rzym. 10:13, NW; Joela 3:5 /2:32, Gd; NW/ . I tutaj właśnie mogą odegrać swoją rolę usta pobudzane przez serce. Ustami bowiem wzywać musimy imienia Jehowy” ( s. 16, akapity 30 i 31).

3. W Strażnicy nr 2 z 1979 roku, tom C, na s. 23 znajdujemy wyjaśnienie odmienne od poprzedniego:

„Istnieją w Pismach Hebrajskich wersety dotyczące Jehowy, które w ››Nowym Testamencie‹‹ przytoczono w kontekście odnoszącym się do Syna (Izaj. 40:3 – Mat. 3:3 – Jana 1:23; Joela 3:5 /2:32, Gd/ – Rzym. 10:13; Ps. 45:7, 8 – Hebr. 1:8, 9).” [Artykuł „Imię Boże kamieniem obrazy dla teologów”, akapit 3].

4. W wielu publikacjach Towarzystwa Strażnica, np. książce "Wiedza, która prowadzi do życia wiecznego" naucza się jednak, że w omawianym tekście chodzi o Imię Jehowy:

„Kto chce sobie zaskarbić łaskę Bożą, musi się nauczyć wzywać z wiarą Jego imienia. Biblia obiecuje: ››Każdy, kto wzywa imienia Jehowy, będzie wybawiony‹‹ (Rzymian 10:13). Imię Jehowy rzeczywiście ma głębokie znaczenie. Dzięki wzywaniu Jehowy jako swego Boga i Wybawcy możesz zaznać bezkresnego szczęścia” ("Wiedza", s. 27, akapit 13).

A jaka jest prawda?
Zwróćmy uwagę na kontekst: „Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz” (Rzym. 10:9, BW).
Warto też rozważyć, kogo wezwał ku zbawieniu sam autor tych słów, apostoł Paweł?

„Niejaki Ananiasz, mąż żyjący bogobojnie według zakonu i cieszący się dobrym świadectwem u wszystkich mieszkających tam Żydów. Przyszedł do mnie i stanąwszy przy mnie, rzekł: Bracie Saulu, przejrzyj! A ja w tej chwili przejrzałem i spojrzałem na niego. A on rzekł: Bóg ojców naszych przeznaczył cię, abyś poznał wolę jego oraz abyś oglądał Sprawiedliwego i usłyszał głos z ust jego. Ponieważ będziesz mu świadkiem tego, coś widział i słyszał, wobec wszystkich ludzi. A czemu teraz, zwlekasz? Wstań, daj się ochrzcić i obmyj grzechy swoje, wezwawszy imienia jego.
A gdy powróciłem do Jerozolimy i modliłem się w świątyni, zdarzyło się, że popadłem w zachwycenie, i ujrzałem go, jak do mnie mówił: Pośpiesz się i wyjdź prędko z Jerozolimy, ponieważ nie przyjmą twego świadectwa o mnie.
A ja rzekłem: Panie, oni sami wiedzą, że to ja więziłem i biłem po synagogach tych, którzy w ciebie wierzyli; a gdy lała się krew Szczepana, świadka twojego, ja sam przy tym byłem i pochwalałem, i strzegłem szat tych, którzy go zabijali.
I rzekł do mnie: Idź, bo Ja cię wyślę daleko do pogan” (Dzieje 22:12-21).

Celowo przytaczamy szerszy kontekst, by było jasne, że chodzi o wezwanie imienia Jezusa. Co ciekawe, fakt, że taki jest sens tego fragmentu potwierdzono w Strażnicy z 1 marca 1989 roku:

„A Ananiasz nalegał na Saula z Tarsu: ››Wstań, daj się ochrzcić i zmyj swoje grzechy, wzywając jego [Jezusa] imienia‹‹ (Dzieje Apostolskie 22:12-16). Tak więc chrześcijańskie zanurzenie w wodzie nie oczyszcza z grzechów. Nie chrzest umożliwia uzyskanie przebaczenia, ale przelana krew Jezusa i ‘wzywanie jego imienia’ (Hebrajczyków 9:22; 1 Jana 1:7)” (s. 12, akapit 15).

Być może niechcący autor cytowanego artykułu przyznał, że przebaczenie możemy uzyskać wzywając Imię Jezusa. Oczywiście nie chodzi o samo imię, gdyż w 1 Jana 5:13 napisano: „To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny” (BW). Nie może tu chodzić tylko o wiarę w samo imię Jezus, lecz o przyjęcie z wiarą całej prawdy Słowa Bożego na temat Chrystusa i uznanie Go za swego Zbawiciela, Nauczyciela i Pana. Tylko takie, podyktowane wiarą w prawdę ewangelii wezwanie Syna Bożego jest przyjmowane przez Boga.

Opracował Szymon Matusiak

robbo1
Posty: 357
Rejestracja: ndz mar 05, 2017 3:47 pm

Re: Różne światło na Rzymian 10:13

Postautor: robbo1 » pt gru 14, 2018 6:21 pm

Nie ma najmniejszej wątpliwości,że nasz zbawiciel w ewangeliach przedstawiony jest jako nauczyciel.
Potem staje się przedmiotem nauczania.
W pierwszej kolejności przekonania jego naśladowców,że jest obiecanym "pomazańcem".
Potem przekonywania o tym innych,wszystkich.
Wymownie o tym czytamy w Dz.Ap.2:14-36
Idzie o dzień pięćdziesiatnicy.
O to co się wtedy wydarzyło.
O to,że zdaniem apostoła nastąpiło wtedy wypełnienie przepowiedni z ks.Joela 2:28-32,ewent.3:1-5
Wer.17 przytacza wer.28 ks.Joela.
Tam czytamy o tego zapowiedzi.
I tak w wer.20 r rozdz.Dz.Ap. czytamy:
"Słońce się zaćmi ,księżyc krwią zajdzie /przed nadejściem dnia Pańskiego,wielkiego i wspaniałego.
W weer.21
Każdy ,kto będzie wzywał Imienia Pańskiego ,będzie wybawiony".
W Ks.Joela w równoważnych wersetach czytamy:
"Słońce zamieni się w ciemność...,gdy zbliżać się będzie dzień Jahwe.Każdy jednak kto będzie wzywać imienia Jahwe będzie wybawiony...".
W tym przypadku to stwierdzenie odnosi się do naszego ojca,jak to jasno wynika z wypowiedzi z Dz.Ap.2:20 i 21

Inaczej jednak ma niby być w Rzym.10:13

Nie jest.
Problemem jet to,że w tym rozdziale zamiennie,w różnej kolejności jest mowa o ojcu i synu.
Pewne jest to,że i w tym miejscu powołano się na wspomniany wersety z ks. ks.Joela.

A jeżeli idzie o prawdę,że pierwsi chrześcijanie uczyli o naszym zbawicielu i do niego przekonywali,to czytamy o tym w tym samym rozdz.Dz.Ap.2:22-36
"IZRAELICI SŁUCHAJCIE:UKRZYŻOWALIŚCIE JEZUSA Z NAZARETU,C Z Ł O W I E K A,KTÓREGO POSŁANNICTWO POTWIERDZIŁ NAM BÓG NADZIEMSKA MOCĄ I ZDUMIEWAJĄCYMI CZYNAMI...
Inne tł.
"POTWIERDZIŁ SAM BÓG PRZEZ TO,ŻE ZA JEGO SPRAWĄ [INNE.BÓG WŚRÓD WAS CZYNIŁ PRZEZ NIEGO] DOKONAŁ NA WASZYCH OCZACH..."

KTO?

"SAM" OJCIEC "P R Z E Z NIEGO".
Potem czytamy,że został wydany itd.
"ALE BÓG ZMARTWYCHWSKRZESIŁ GO.." wer.24 pod.wer.32
I co istotne w wer.36 czytamy:
"NIECH WIĘC CAŁY NARÓD IZRAELSKI TRWA W PRZEKONANIU,ŻE B Ó G UCZYNIŁ GO
co?
"U C Z Y N I Ł GO I PANEM I MESJASZEM TEGO WŁAŚNIE JEZUSA,KTÓREGO WYŚCIE UKRZYŻOWALI".

Tak to przekonywano wszystkich,że tego,który został ukrzyżowany o j c i ec wskrzesił,po to,żeby uczynić go [kyrios] właścicielem wykupionych,jak i pomazańcem.

To przemówienie ukazuje,co oznacza stwierdzenie użyte w Rzym.10:13,kto się za nim kryje,jak i pierwotne nauczanie apostolskie i przekonywanie wszystkich do uznania w ukrzyżowanym mesjasza,który wykupił sobie ludzi stając się przez to ich właścicielem.

Jeżeli nie rozumiem,rozumiem źle proszę o wykazanie mojego pobłądzenia,szczególnie ciebie drogi NATANIE.


"

Natan
Posty: 879
Rejestracja: ndz wrz 20, 2015 6:04 am

Re: Różne światło na Rzymian 10:13

Postautor: Natan » sob gru 15, 2018 8:10 am

Drogi Robbo1,

Mylisz się w przypadku obydwu miejsc. Najpierw pierwszy tekst.

Dzieje Apostolskie 2:36 wyraźnie wskazują o jakiego Pana chodzi: "Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście". [Biblia Warszawska].

Tego Pana wzywali pierwsi chrześcijanie, choć oczywiście wzywali też Boga Ojca:

„Ma także upoważnienie od arcykapłanów, aby tutaj uwięzić wszystkich, którzy wzywają imienia twego” (Dzieje 9:14, BW).

„Dlaczego teraz zwlekasz? Ochrzcij się i obmyj z twoich grzechów, wzywając Jego imienia!” (Dzieje 22:16, BT).

„Zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu, ich i naszym:” (1 Kor. 1:2, BW).

"Mimo to fundament Boży stoi niewzruszony, mając taką pieczęć: Zna Pan tych, którzy należą do niego, oraz: Niech odstąpi od nieprawości każdy, kto wzywa imienia Chrystusa". [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, 2 Tym. 2:19].

„Uciekaj zaś przed młodzieńczymi pożądaniami, a zabiegaj o sprawiedliwość, wiarę, miłość, pokój - wraz z tymi, którzy wzywają Pana czystym sercem” (2 Tym. 2:22, BT).

Kontekst wszystkich cytowanych wersetów wskazuje na Chrystusa.

Robbo1, czy kiedykolwiek wezwałeś Pana Jezusa bezpośrednio?

Natan
Posty: 879
Rejestracja: ndz wrz 20, 2015 6:04 am

Re: Różne światło na Rzymian 10:13

Postautor: Natan » sob gru 15, 2018 8:25 am

Teraz drugi tekst, o którym już pisałem, iż w niektórych publikacjach Towarzystwa Strażnica wskazywano, że w Liście do Rzymian 10:13 kontekst dotyczy Chrystusa.

Rozdziały 9 do 11 Listu do Rzymian dotyczą zbawienia Izraela cielesnego. W rozdziale 10 nie jest inaczej: "Bracia! Pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela". [Biblia Warszawska, Rzymian 10:1].

Chcąc być zbawionym trzeba uwierzyć w Jezusa jako zmartwychwstałego Pana i wyznać Go publicznie w chwili chrztu:

"Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz". [Biblia Warszawska, Rzymian 10:9].

To właśnie Jezus jest tym Panem, o którym mowa dalej:

"Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy go wzywają". [Biblia Warszawska, Rzymian 10:12].

W ewidentnym kontekście Pana Jezusa padają słowa: "Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie". [Biblia Warszawska, Rzymian 10:13].

Nigdzie w tym rozdziale nie ma mowy o wzywaniu Boga Jehowy ku zbawieniu.

Co więcej, dalej czytamy:

"Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje?" [Biblia Warszawska, Rzymian 10:14].

Werset 14 jest decydujący: w kogo nie uwierzyli Żydzi, o których zbawienie zabiegał Paweł? O kim nie słyszeli? W Boga Jehowę wierzyli, o Bogu Jehowie słyszeli, każdej soboty w synagodze i nie tylko. Nie uwierzyli w Mesjasza i o Nim wielu z nich nie słyszało.

O kim Żydom należało głosić?

"Tak więc wiara jest następstwem słuchania, jeśli się słucha słowa o Chrystusie". [Przekład Współczesny NT, Rzymian 10:17].

Ani w Nowym Testamencie, ani w literaturze wczesnochrześcijańskiej nie znajdujemy najmniejszej wzmianki o tym, że pierwsi chrześcijanie wzywali ku zbawieniu Imienia Jehowa. Dzieje Apostolskie omawiają życie pierwszego Kościoła. Wzmianki są jedynie o wzywaniu Imienia Jezusa.

Onezyfor
Posty: 27
Rejestracja: wt mar 13, 2018 3:16 pm

Re: Różne światło na Rzymian 10:13

Postautor: Onezyfor » ndz gru 16, 2018 10:36 am

Natanie uważam, że trafnie wyjaśniłeś Rzymian 10 rozdział w kontekście do kogo był kierowany.
Gdyby Pawłowi chodziło o "JHWH" w odniesieniu do Ojca, to Żydzi nie mieliby z tym problemu.

Moje politowanie wzbudza też fakt, że Świadkowie z dużą niechęcią ale pod naporem argumentów przyznają
jak we wspomnianym przez ciebie art. z W [1979] Nr 2 s. 23. że Rzymian 10:13 odnosi się do Pana Jezusa

Oraz przypis do Rzymian 10:12 w nowej szarej Biblii PNS : *Gr. Kýrios. W tym kontekście może się odnosić do Boga albo do Jezusa.
Wygląda na to, że jedyny kanał łączności nie wie o kogo chodzi, ale nie byliby sobą, gdyby nie wstawili dalej "Jehowę".

Nie potrafię obok tego tematu przejść obojętnie. Tyczy się on Naszego Zbawienia !

Najprościej mówiąc w czasach przed Chrystusem, zbawienie zapewniało wzywanie imienia JHWH a od czasu Chrystusa, zbawienie zapewnia wzywanie imienia Jezusa. (Taka jest wola Ojca).

Pozdrawiam forumowiczów :)

Awatar użytkownika
Datsun
Posty: 2813
Rejestracja: pt wrz 11, 2015 6:34 pm
Lokalizacja: Białystok

Re: Różne światło na Rzymian 10:13

Postautor: Datsun » ndz gru 16, 2018 3:03 pm

Drogi Onezyforze , pozdrawiamy również :)

Iskierka
Posty: 1285
Rejestracja: śr lis 11, 2015 8:49 am

Re: Różne światło na Rzymian 10:13

Postautor: Iskierka » ndz gru 16, 2018 10:54 pm

Natan pisze:Teraz drugi tekst, o którym już pisałem, iż w niektórych publikacjach Towarzystwa Strażnica wskazywano, że w Liście do Rzymian 10:13 kontekst dotyczy Chrystusa.

Rozdziały 9 do 11 Listu do Rzymian dotyczą zbawienia Izraela cielesnego. W rozdziale 10 nie jest inaczej: "Bracia! Pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela". [Biblia Warszawska, Rzymian 10:1].

Chcąc być zbawionym trzeba uwierzyć w Jezusa jako zmartwychwstałego Pana i wyznać Go publicznie w chwili chrztu:

"Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz". [Biblia Warszawska, Rzymian 10:9].

To właśnie Jezus jest tym Panem, o którym mowa dalej:

"Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy go wzywają". [Biblia Warszawska, Rzymian 10:12].

W ewidentnym kontekście Pana Jezusa padają słowa: "Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie". [Biblia Warszawska, Rzymian 10:13].

Nigdzie w tym rozdziale nie ma mowy o wzywaniu Boga Jehowy ku zbawieniu.

Co więcej, dalej czytamy:

"Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje?" [Biblia Warszawska, Rzymian 10:14].

Werset 14 jest decydujący: w kogo nie uwierzyli Żydzi, o których zbawienie zabiegał Paweł? O kim nie słyszeli? W Boga Jehowę wierzyli, o Bogu Jehowie słyszeli, każdej soboty w synagodze i nie tylko. Nie uwierzyli w Mesjasza i o Nim wielu z nich nie słyszało.

O kim Żydom należało głosić?

"Tak więc wiara jest następstwem słuchania, jeśli się słucha słowa o Chrystusie". [Przekład Współczesny NT, Rzymian 10:17].

Ani w Nowym Testamencie, ani w literaturze wczesnochrześcijańskiej nie znajdujemy najmniejszej wzmianki o tym, że pierwsi chrześcijanie wzywali ku zbawieniu Imienia Jehowa. Dzieje Apostolskie omawiają życie pierwszego Kościoła. Wzmianki są jedynie o wzywaniu Imienia Jezusa.Nie bez znaczenia jest też fakt, że w Ewangeliach sam Pan Jezus mówił o Sobie, o Swoim Imieniu, z powodu którego uczniowie mieli być prześladowani - Mat.10:22;24:9. Mówiąc o Sobie nie ujmował nic Ojcu, ale był Tym zapowiedzianym, który miał przyjść i jak powiedział Ojciec - "Jego słuchajcie" Mat.17:5.
Świadkowie natomiast podpierają się tymi wersetami, głosząc wokoło, że to z powodu Imienia Jehowy będą lub są prześladowani. Robią wszystko aby pomniejszyć Imię i Osobę Chrystusa w dziele Zbawienia.


Wróć do „"Nowe światła"”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości