Jezus Chrystus - Bóg

Osoba Jezusa Chrystusa oraz nasze z Nim relacje
Awatar użytkownika
Ann78
Posty: 1991
Rejestracja: śr wrz 23, 2015 12:16 pm
Kontaktowanie:

Jezus Chrystus - Bóg

Postautor: Ann78 » pt paź 23, 2015 9:37 am

Jezus Chrystus jest Bogiem.
Imię Jezus znaczy Jahwe zbawia.

Iz. 9, 5:
Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju.

Mat. 1, 23:
Oto panna pocznie i porodzi syna, i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada: Bóg z nami.

J. 1, 1-4:
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi.

J. 1, 18:
Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił go.

Filip. 2, 5-8:
Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem, Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej.

Kol. 1, 15-20:
On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane, On także jest Głową Ciała, Kościoła; On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy, ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości

Hebr. 1, 8:
Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Tyś jest Synem moim, Jam cię dziś zrodził? I znowu: Ja mu będę ojcem, a on będzie mi synem? I znowu, kiedy wprowadza Pierworodnego na świat, mówi: Niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. O aniołach wprawdzie mówi: Aniołów swych czyni On wichrami, a sługi swoje płomieniami ognia; lecz do Syna: Tron twój, o Boże, na wieki wieków, Berłem sprawiedliwym berło Królestwa twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość: Dlatego namaścił cię, o Boże, Bóg twój olejkiem wesela jak żadnego z towarzyszy twoich. Oraz: Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię, i niebiosa są dziełem rąk twoich; one przeminą, ale Ty zostajesz

J. 20, 28:
Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój.

Rz. 9, 5:
...do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała; Ten jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen.

Obj. 22, 13-16:
Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna.

Obj. 1, 7-8:
Oto przychodzi wśród obłoków, i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili, i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest! Amen. Jam jest alfa i omega (początek i koniec), mówi Pan, Bóg, Ten, który jest i który był, i który ma przyjść, Wszechmogący.

2 Kor. 4, 3-6:
A jeśli nawet ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną, w których bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem, o sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa. Bo Bóg, który rzekł: Z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym.

1 J. 5, 20:
Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym.

Kol. 2, 2-3:
aby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania.

Kol 2, 8-9:
Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie; gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości

Tyt. 2, 10-15:
niech sobie niczego nie przywłaszczają, ale niech im dochowują całkowitej, niezawodnej wierności, aby we wszystkim byli ozdobą nauki Zbawiciela naszego, Boga. Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach.

1 J. 5, 10-13:
Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o Synu swoim. A takie jest to świadectwo. że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu jego. Kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny.

1 P. 2, 6-8:
Dlatego to powiedziane jest w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, A kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną; dla niewierzących zaś kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym, ale też kamieniem, o który się potkną, i skałą zgorszenia; ci, którzy nie wierzą Słowu, potykają się oń, na co zresztą są przeznaczeni.

J. 5, 18:
Dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywał własnym Ojcem, i siebie czynił równym Bogu.

J. 5, 39:
Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny; a one składają świadectwo o mnie; ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot.

J. 10, 33:
Odpowiedzieli mu Żydzi, mówiąc: Nie kamienujemy cię za dobry uczynek, ale za bluźnierstwo i za to, że Ty, będąc człowiekiem, czynisz siebie Bogiem.

J. 18, 4-8:
Jezus zaś, wiedząc wszystko, co nań przyjść miało, wyszedł i zapytał ich: Kogo szukacie? Odpowiedzieli mu: Jezusa Nazareńskiego. Rzekł do nich Jezus: Ja jestem. A stał z nimi i Judasz, który go wydał. Gdy więc im rzekł: Ja jestem, cofnęli się i padli na ziemię. Gdy ich znowu zapytał: Kogo szukacie? A oni odpowiedzieli: Jezusa Nazareńskiego. Odpowiedział Jezus: Powiedziałem wam, że Ja jestem;

Jan. 14:6-7:
Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. Gdybyście byli mnie poznali i Ojca mego byście znali; odtąd go znacie i widzieliście go.

J. 8, 56-59:
Abraham, ojciec wasz, cieszył się, że miał oglądać dzień mój, i oglądał, i radował się. Wtedy Żydzi rzekli do niego: Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś? Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, pierwej niż Abraham był, Jam jest.

J. 8, 24:
Dlatego powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeśli bowiem nie uwierzycie, że to Ja jestem, pomrzecie w swoich grzechach.

J. 14, 8-11:
Rzekł mu Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Odpowiedział mu Jezus: Tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca; jak możesz mówić: Pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. Wierzcie mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie; a jeśliby tak nie było, to dla samych uczynków wierzcie.

J. 17, 6:
Objawiłem imię twoje ludziom, których mi dałeś ze świata; twoimi byli i mnie ich dałeś, i strzegli słowa twojego.

1 Kor. 10, 1-4:
A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu, i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli, i wszyscy ten sam napój duchowy pili; pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus.


Na koniec:

1 Kor. 12, 4-6:
A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich.

Rz. 8, 5-9:
Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało; ci zaś, którzy żyją według Ducha - do tego, czego chce Duch. Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś Ducha - do życia i pokoju. A to dlatego, że dążność ciała wroga jest Bogu, nie podporządkowuje się bowiem Prawu Bożemu, ani nawet nie jest do tego zdolna. A ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy.

...cytaty z Biblii Warszawskiej
Zapraszam na www.jwpomoc.pl

Edward73
Posty: 53
Rejestracja: wt paź 06, 2015 6:23 pm

Re: Jezus Chrystus - Bóg

Postautor: Edward73 » ndz paź 25, 2015 8:24 pm

Amen!

Awatar użytkownika
Kaznodzieya
Posty: 1546
Rejestracja: pn wrz 21, 2015 9:29 am

Re: Jezus Chrystus - Bóg

Postautor: Kaznodzieya » wt paź 27, 2015 9:50 am

Ja przyznam nigdy do końca nigdy nie rozumiałem tego zagadnienia stawiania równości pomiędzy JCH a Bogiem. Przyznaję to z czystym sumieniem w nadziei nie krytykowanie mnie za to. Tu proszę o miłosierdzie i wyrozumiałość u innych. Znam wszystkie wymienione wersety i nie zamierzam z nimi tutaj polemizować z wiadomych dla wielu przyczyn ale trudno mi "w całej pełni" uzasadnić takie twierdzenie w swoim przekonaniu na podstawie np. bezpośrednich stwierdzeń apostołów np. z Listów Pasterskich i nauczania zborów.

Ubolewam więc nad sobą w tym i poniekąd zazdroszczę w zdrowym tego rozumieniu Tym, którzy nie maja z tym żadnego problemu :( Bo tez chciałbym mieć tu taki pokój ducha.

Bo ja to bym chciał znaleźć coś gdzie np. Paweł, Piotr, Juda czy Jan w swoich listach do zborów naucza wprost słowami: uwierz że Jezus jest Bogiem a będziesz zbawiony. Zamiast tego wszędzie piszą wprost słowami, że mamy uwierzyć w: Pana Naszego, Zbawiciela, Mesjasza, Odkupiciela, Pomazańca, Syna Bożego, Nadzieję, Łaskę etc... zaznaczając przy tym ewidentnie, iż tak właśnie mamy wyznawać i wierzyć a kto w to nie uwierzy nie ma w nim życia i Boga pisze Jan.

Tak wiec wierzę całym sercem moim i duszą dopóki Bóg czy sam JCH nie objawi mi tego inaczej.
Ostatnio zmieniony wt paź 27, 2015 9:59 am przez Kaznodzieya, łącznie zmieniany 4 razy.

Awatar użytkownika
morwa
Posty: 1243
Rejestracja: wt paź 27, 2015 10:20 am

Re: Jezus Chrystus - Bóg

Postautor: morwa » wt paź 27, 2015 6:07 pm

To,czy Jezus jest Bogiem tzn.czy posiada naturę Boską równą naturze Ojca, wspaniale wyjaśnia 1 rozdział apostoła Pawła do Hebrajczyków.
Myślą przewodnią tego fragmentu Biblii jest ukazanie wywyższonej pozycji Syna Bożego po JEGO zmartwychwstaniu i wstąpieniu do nieba.
Wywyższenie kogoś świadczy o zmianie statusu...
Hebr.1:3
On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty i podtrzymuje wszystko
słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach...
Jezus jest zatem „odblaskiem chwały” Boga „i odbiciem Jego istoty”.
Chwała, która otacza Syna , to chwała samego Boga.
Syn posiada w związku z tym najwyższy rodzaj chwały i jest ponad całym stworzeniem, tak samo jak Bóg.
Natura Jezusa jest odbiciem natury Boga.
Cała natura i istnienie Boga są obecne w NIM.
Dlatego Jezus mógł powiedzieć:
”Kto mnie widział, widział Ojca” i dalej „ Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mniej”,Jana 14:9-11.
Natura JEZUSA, będąc naturą pochodząca od samego Boga, czyni go Bogiem w najwyższym sensie.
Gdyby tak nie było, gdybyśmy chcieli odmówić mu boskości a, to musielibyśmy uznać ułomność Bożej natury, która została złożona w Synu, co jest nie do przyjęcia z uwagi na doskonałość Bożego bytu.
Sprawdzianem boskości Jezusa są też te oto słowa...
„Jak bowiem Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i Synowi, by miał żywot sam w sobie”, Jana 5:26.
To co odróżnia Boga od istot stworzonych posiadania „żywota samemu w sobie”.
Wszystko co żyje w świecie stworzonym, żyje dlatego, że jest podtrzymywane życiem z góry...
Nie mamy „życia sami w sobie” aniołowie również nie...
Nie są nieśmiertelni choć wieczność jest ich udziałem...
Wieczność zbawionych również będzie wiecznym otrzymywaniem życia, a nie posiadaniem go w sobie.
Atrybuty Boskie takie jak nieśmiertelność,wieczność, wszechmoc itp. są jedynie konsekwencją posiadania „żywota samemu w sobie”.
Są one udziałem JEDYNIE Boga i Jezusa który otrzymał ten status po zmartwychwstaniu.


Hebr.1:4
I stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię.

Stał się możniejszym od aniołów,bo odziedziczył imię, którego aniołowie nie posiadają. Zostało Mu nadane, odziedziczył je łącznie z Boską naturą Swojego Ojca
Jezus zatem JEST BOGIEM,ma boską naturę odziedziczoną po Ojcu,został przez NIEGO zrodzony...
To temat bardzo rozległy dalsze wersety 1 rozdziału Listu do Hebrajczyków mówią o tej wyjątkowej pozycji Jezusa i Jego wywyższeniu...
1Kor 4:5 bw "Przeto nie sądźcie przed czasem

Awatar użytkownika
Ann78
Posty: 1991
Rejestracja: śr wrz 23, 2015 12:16 pm
Kontaktowanie:

Re: Jezus Chrystus - Bóg

Postautor: Ann78 » wt paź 27, 2015 7:08 pm

Kaznodzieja - dziękuję za Twoją szczerość. Bardzo to szanuję!

Myślę, że – tak jak piszesz – sam Bóg najlepiej wyjaśnia te kwestie, kiedy prosimy Go o to w modlitwie.
Mnie przekonało Słowo. Palące mnie pytanie KIM JEST JEZUS, CZY JEST BOGIEM? - nie pozostało bez odpowiedzi.

Z opracowań nt. boskości Jezusa (po nawróceniu czytałam wszystko nt. naszego Zbawiciela, co tylko wpadło mi w ręce) polecam pozycję Josha McDowella: „Jezus. Biblijna obrona boskości Jezusa”.
Autor omawia tam imiona i tytuły Boga, Jego atrybuty, autorytet, objawienie Boga w Synu, świadectwo wczesnego Kościoła, odpowiada też na zarzuty stawiane przez te ugrupowania, które zaprzeczają boskości Jezusa. Na końcu przedstawia własne świadectwo.
Jeśli chcesz, mogę Ci przesłać tę książeczkę (daj znać na pw) :)

Morwa!
Dziękuję, że dołączyłaś do tematu i za Twoją wypowiedź!
Zapraszam na www.jwpomoc.pl

Awatar użytkownika
Kaznodzieya
Posty: 1546
Rejestracja: pn wrz 21, 2015 9:29 am

Re: Jezus Chrystus - Bóg

Postautor: Kaznodzieya » śr paź 28, 2015 12:27 pm

Miło to słyszeć Ann78. Dziękuję Morwa.

Doprecyzuje z uwagi na post Morwy, iż ja nie podważam i nie neguję natury boskiej JCH. Wręcz przeciwnie ! Bo to podstawa chwały Bożej w Synach. Nawet w kontekście zaplanowanej Natury Boskiej w samym człowieku (2 Piotra 1:4). Czy zatem będziemy kiedyś Bogami, czy u Boga, czy z Bogiem i przez tą jednością z Nim w naturze, skoro zrodzeni z Jego Ducha ?
Ja nieco inaczej to obecnie rozumiem w kwestii natury, i inaczej w kwestii tzw. równość niż większość tych, którzy o tym piszą czy mówią. Bo to dwie różne kwestie i nie można ich sprowadzać do jednego mianownika. Wolę zatem być bliżej prostego nauczania apostołów niż wydań i uzasadnień na ten temat 2000 lat później. Szkół bowiem i profesorów wielu jednak Pismo duchem natchnione tylko jedno. Znam trochę pisanie McDowella czytałem kilka pozycji.

Chciałbym tu podkreślić, iż JCH jest dla mnie: Odkupicielem, Panem, Zbawicielem, Drogą, Światłem, Prawdą, Mesjaszem, Synem Bożym. Chwałą Boga i wszelkiego stworzenia.

Awatar użytkownika
Datsun
Posty: 2806
Rejestracja: pt wrz 11, 2015 6:34 pm
Lokalizacja: Białystok

Re: Jezus Chrystus - Bóg

Postautor: Datsun » śr paź 28, 2015 2:10 pm

Kaznodzieya pisze:Ja przyznam nigdy do końca nigdy nie rozumiałem tego zagadnienia stawiania równości pomiędzy JCH a Bogiem. Przyznaję to z czystym sumieniem w nadziei nie krytykowanie mnie za to. Tu proszę o miłosierdzie i wyrozumiałość u innych. Znam wszystkie wymienione wersety i nie zamierzam z nimi tutaj polemizować z wiadomych dla wielu przyczyn ale trudno mi "w całej pełni" uzasadnić takie twierdzenie w swoim przekonaniu na podstawie np. bezpośrednich stwierdzeń apostołów np. z Listów Pasterskich i nauczania zborów.

Ubolewam więc nad sobą w tym i poniekąd zazdroszczę w zdrowym tego rozumieniu Tym, którzy nie maja z tym żadnego problemu :( Bo tez chciałbym mieć tu taki pokój ducha.

Bo ja to bym chciał znaleźć coś gdzie np. Paweł, Piotr, Juda czy Jan w swoich listach do zborów naucza wprost słowami: uwierz że Jezus jest Bogiem a będziesz zbawiony. Zamiast tego wszędzie piszą wprost słowami, że mamy uwierzyć w: Pana Naszego, Zbawiciela, Mesjasza, Odkupiciela, Pomazańca, Syna Bożego, Nadzieję, Łaskę etc... zaznaczając przy tym ewidentnie, iż tak właśnie mamy wyznawać i wierzyć a kto w to nie uwierzy nie ma w nim życia i Boga pisze Jan.

Tak wiec wierzę całym sercem moim i duszą dopóki Bóg czy sam JCH nie objawi mi tego inaczej.


Kaznodzieyo, masz u mnie dużego szacuna :D
Nie chodzi o to czy się z Tobą zgadzam czy też nie ale o dojrzałość Twojej wypowiedzi.

Awatar użytkownika
Kaznodzieya
Posty: 1546
Rejestracja: pn wrz 21, 2015 9:29 am

Re: Jezus Chrystus - Bóg

Postautor: Kaznodzieya » śr paź 28, 2015 2:22 pm

A to mi serce się uradowało. To już chyba z piąty szacun od Ciebie będzie :)

Dziękuję za dobre słowo.

Awatar użytkownika
Ann78
Posty: 1991
Rejestracja: śr wrz 23, 2015 12:16 pm
Kontaktowanie:

Re: Jezus Chrystus - Bóg

Postautor: Ann78 » śr paź 28, 2015 9:41 pm

Moje zrozumienie jest następujące:

1.
Wiemy, że Chrystus jest wieczny.
Chrystus istniał w wieczności przeszłej, przyjmując postać człowieka wszedł w czas (naszą rzeczywistość) oraz istnieje teraz i w wieczności przyszłej.

Ale lud mu odpowiedział: Słyszeliśmy z zakonu, że Chrystus trwa na wieki (jest wieczny – tł. EIB) J. 12, 34

a teraz Ty mnie uwielbij, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u ciebie, zanim świat powstał. J. 17, 5

Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, Ja jestem. J. 8, 58

A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. (…) i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli, i wszyscy ten sam napój duchowy pili; pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. 1 Kor. 10, 4

Ojciec ...do Syna: Tron twój, o Boże, na wieki wieków,(…) Oraz: Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię, i niebiosa są dziełem rąk twoich; one przeminą, ale Ty zostajesz Hebr. 1, 8

Na początku było Słowo (...) Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. J. 1


Kiedy Syn przyszedł na ziemię i objawił nam Ojca, uniżył samego siebie, przyjął postać sługi, aby zmyć swoją krwią wszelki grzech i pokazać ludziom jak powinni względem siebie postępować i jaką miłością ukochał nas Bóg (taką mianowicie, że Syna swego jednorodzonego dał i oddał swoje życie za przyjaciół swoich ).

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. J. 3, 16

Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. J. 15, 13


Teraz jest czas łaski, czas przyjęcia tej prawdy, czas przyjęcia ofiary Jezusa.

Oto teraz czas łaski, Oto teraz dzień zbawienia. 2 Kor. 6, 2


2.
Bóg jest Ojcem Syna, a więc Synem jest Bóg, czyż nie? Syn Boży - Bóg Syn.
Ojciec jest Bogiem, Syn jest Bogiem. Bóg jest w Ojcu, Bóg jest w Synu. Jego natura i boskość są takie same.

Ja i Ojciec jedno jesteśmy. J. 10, 30


Jakże inaczej moglibyśmy wejść w czas łaski, jeżeli by Bóg nam się nie objawił w swoim Synu?
Jak inaczej moglibyśmy zrozumieć, że to sam Bóg zawarł z nami Nowe Przymierze, jeżeli Jego Syn nie poszedłby za nas na krzyż?
Kiedy Bóg zawierał przymierze z Abrahamem, sam przeszedł pomiędzy połaciami jałówki ofiarnej, bo wiedział, że człowiek sam z siebie nie jest w stanie wypełnić przymierza. Tak samo z NP.

Kto mógł być wystarczającą ofiarą za grzech całego świata? Człowiek, anioł?

Nie! Żadne stworzenie nie mogło odkupić grzechów ludzkości, tylko odwieczny Bóg, sam Bóg, który przyjął postać człowieka i przeszedł przez życie ludzkie bez grzechu i upadku, doświadczając wszelkich pokus i cierpień ludzkich.

Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Hebr. 4, 15


Żaden człowiek, nawet doskonały, nie byłby w stanie tego uczynić.

Przecież brata żadnym sposobem nie wykupi człowiek Ani też nie da Bogu za niego okupu, Bo okup za duszę jest zbyt drogi I nie wystarczy nigdy, by mógł żyć dalej na zawsze I nie oglądał grobu. Ps. 49, 8-10


3.
Właściwe zrozumienie, poznanie i przyjęcie tej prawdy, że to sam Bóg nas tak kocha, że oddał samego siebie za nas, rodzi pokorę i przemienia serce (Gal. 1, 4; Gal. 2, 20; Ef. 5, 25, Tyt. 2, 14, Hebr. 7, 27)
Jest to tak niepojęte I tak ze wszech miar niezasłużone, że rodzi tylko jedno pytanie:
Dlaczego to zrobiłeś, Panie? Dla mnie?
Nie zasługuję.
Potem pokuta i odrodzenie.
Sam Stwórca uniżył samego siebie dla mnie, dla Ciebie…., z miłości do mnie, do Ciebie.
Tak bardzo jestem, jesteś dla Niego ważny, że gdybyś był sam na świecie, to On przyszedłby aby umrzeć za Ciebie. Tak bardzo Bóg pragnie aby człowiek żył w Jego obecności i miał z Nim społeczność, tak jak miał społeczność z Adamem i Ewą na początku.


Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie! Przyp. 3, 5

Jezus powiedział:
…i Ja miłować go będę, i objawię mu samego siebie. J. 14, 21
Zapraszam na www.jwpomoc.pl

Awatar użytkownika
Kaznodzieya
Posty: 1546
Rejestracja: pn wrz 21, 2015 9:29 am

Re: Jezus Chrystus - Bóg

Postautor: Kaznodzieya » czw paź 29, 2015 8:39 am

Piękne fragmenty. Dobrze że je przytoczyłaś.


Wróć do „Jezus Chrystus”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość