List do Kolosan 1,17

W tym miejscu można zamieszczać cytaty z chrześcijańskich publikacji dedykowane na dany dzień.
robbo1
Posty: 357
Rejestracja: ndz mar 05, 2017 3:47 pm

Re: List do Kolosan 1,17

Postautor: robbo1 » sob maja 26, 2018 3:46 pm

Jest pewne istotne zagadnienie wynikające z Kol.1:15-18,przez to i wer.17
Z niego wynika,że "jest przed wszystkim i wszystko w nim ma swoje istnienie".
Jeżeli jest przed wszystkim to jest "pierwszy".
Niemniej i tym,który podtrzymuje istnienie,
Tylko,ze czytamy,że jest "pierworodnym stworzenia".
I tak "pierworodny" to pierwszy wśród rodzeństwa,to chłopiec urodzony jako najstarszy.
Inaczej urodzony "pierwszy",to znaczy stanowiący "początek zrodzenia".
Tutaj idzie o "pierwszego...wśród wszystkiego co stworzone".
W Kol.1:15 czytamy:
"prototokos pases ktiseois"dosł."pierworodnym całego stworzenia".
Jeżeli powiemy o kimkolwiek,że jest "pierworodnym w rodzinie",to znaczy pierwszym.
to prawda,że czytamy,że jest:
"hoti enauto ethisthe ta panta en tois"
"w nim zostało stworzone wszystko".
Występujący tu zaimek "auto" jest tł.na "w nim",albo "przez niego".
Jak czytamy w Jana1:3 "wszystko istnieje dzięki słowu".WP
dosł."panta di autoegenteo","wszystko p r z e z nie się stało".
Nie tylko stworzenie,ale i zbawienie.
patrz. Ef.1:3-14
To ojciec realizował przez syna stworzenie i zbawienie.
Jak czytamy w 1 Kor.8:6,że jako "theoss" istnieje dla nas ojciec
"od którego wszystko pochodzi"o i co jeszcze?
"dla którego my istniejemy"
I jego syn nasz zbawiciel itp.
"p r z e z którego wszystko się stało ,i dzięki któremu także my jesteśmy".
W Ef.3:9 o ojcu czytamy jako "stwórcy",tym "który wszystko stworzył".
Nic nie zmieni tego,że nasz zbawiciel został nazwany "pierworodnym stworzenia",tj.gr.ktiseos
Tym określeniem nazwane są indywidualne stworzenia,lub suma stworzeń.
Tak jak w Rzym.8:39 "żadne inne stworzenie....",czy Heb.4:13
Tak czy inaczej o naszym zbawicielu czytamy w Kol.1:15 jako "pierworodnym stworzeniu".
Nie tak jak w Kol.3:10,gdzie czytamy o nowym człowieku powołanym do istnienia,przez tego,"który go stworzył"gr.ktisantos.
Tak to na określenie stworzenia,istoty stworzonej używa się słowa"ktisis" rzeczownik rodzaju żeńskiego ,jak w Kol.1:15,ewentualnie nijakiego.
Niemniej gdy jest mowa o stwórcy,nie stworzeniu,stwarzaniu ,spotykamy rzeczownik rodzaju męskiego "ktistes"
patrz. 1 Pt.4:19 "oddajcie swe dusze wiernemu Stwórcy".
Tak czy inaczej o naszym zbawicielu czytamy jako "pierwotnym stworzenia" Kol.1:15
Inaczej o ojcu,czytamy jako "stwórcy".

Natan
Posty: 852
Rejestracja: ndz wrz 20, 2015 6:04 am

Re: List do Kolosan 1,17

Postautor: Natan » czw maja 31, 2018 4:30 pm

List do Kolosan 1:15-18 warto rozważyć w kontekście.

„On jest obrazem Boga niewidzialnego – Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest Głową Ciała – Kościoła. On jest Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim” (BT).

Dowiadujemy się tu, że Jezus jest Pierworodnym wobec każdego stworzenia. Nie chodzi tu o to, że jest pierwszym ze stworzeń, bo zaraz czytamy, że w Nim zostało wszystko stworzone. Nieco dalej Paweł pisze, że wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. Syn Boży istniał przed stworzeniem, które zawdzięcza mu swe istnienie.
W jakim sensie jest Pierworodnym? Wyjawia to końcówka wersetu 18: „aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim”. Syn Boży ma pierwszeństwo w stosunku do całego stworzenia. Istnieje od wieczności, mając pierwszeństwo w sensie czasowym. Posiada wyższą pozycję, zatem ma pierwszeństwo pod względem godności. Ma nadludzką, Boską władzę, gdyż w Nim zostały stworzone Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Jest Sprawcą stworzenia i dla Niego ono istnieje: wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On podtrzymuje stworzenie przy życiu: wszystko w Nim ma istnienie.

Natan
Posty: 852
Rejestracja: ndz wrz 20, 2015 6:04 am

Re: List do Kolosan 1,17

Postautor: Natan » czw maja 31, 2018 4:34 pm

Wróćmy jednak do kluczowego zwrotu z Kolosan 1:15 – „pierworodny wszelkiego stworzenia”. Jak go rozumieć? Jezusa nie nazwano tu „pierwszym stworzonym”, protoktistos, lecz „pierworodnym”, prototokos. W związku z tym w Słowniku Teologicznym do Nowego Testamentu zamieszczono następujący komentarz: „W Kol. 1:15 słowo ››wobec‹‹ oddaje sens, mianowicie, że wszystkie rzeczy zawdzięczają swe stworzenie pośrednictwu Chrystusa. Myśl nie polega na tym, że Chrystus jest pierwszym stworzeniem. Wymagałoby to położenia nacisku na -tokos i doprowadziłoby to do sprzeczności między zrodzeniem a stworzeniem. Sformułowano tu wyższość Chrystusa nad stworzeniem jako jego pośrednika. Termin prototokos został zatem użyty jako słowo oznaczające pewną rangę” (Theological Dictionary of the New Testament, Gerharda Kittela, wyd. skrócone przez Geoffreya W. Bromileya, Eerdmans, Grand Rapids, Michigan, USA, pierwsze wydanie 1985, reprint 1997, s. 968). Zgodnie z powyższym tłumacz Listu do Kolosan w Biblii Tysiąclecia użył słowa „wobec”, by należycie oddać myśl Pawła: „On jest obrazem Boga niewidzialnego, Pierworodnym wobec każdego stworzenia”. W przypisie do tego wersetu podano w Biblii Tysiąclecia: „Tzn. zrodzony przed wszystkimi rzeczami stworzonymi (por. J 1,1-3)”.

Jak słusznie zauważono w cytowanym wyżej słowniku teologicznym zachodzi konflikt między rodzeniem („pierworodny”) a stworzeniem („każdego”, „wszelkiego stworzenia”). Jak podkreślono w przypisie do tego tekstu w Biblii Poznańskiej: „Chrystus jest Pierworodnym, czyli posiada pierwszeństwo w sensie czasowym i godności w stosunku do wszelkiego stworzenia”.

Natan
Posty: 852
Rejestracja: ndz wrz 20, 2015 6:04 am

Re: List do Kolosan 1,17

Postautor: Natan » czw maja 31, 2018 4:36 pm

W tym miejscu warto odnotować, że w takich wersetach, jak Psalm 89:28 i Jeremiasza 31:9 słowo „pierworodny” kojarzy się z pewnym wyróżnieniem, z uprzywilejowaną pozycją, z pierwszeństwem: „Ja zaś uczynię go pierworodnym, najwyższym wśród królów ziemi”; „jestem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim pierworodnym”. W pierwszym z wersetów Jahwe miał uczynić Dawida pierworodnym, tj. najwyższym wśród królów. W drugim tekście Efraim został określony jako pierworodny, choć faktycznie był nim Manasses (Rodzaju 41:51, 52).

GrzegorzS04
Posty: 147
Rejestracja: sob kwie 16, 2016 12:28 am

Re: List do Kolosan 1,17

Postautor: GrzegorzS04 » czw maja 31, 2018 5:17 pm

Zachodzi zatem pytanie,czy nasz Pan był uczynionym "pierworodnym" przez swego Ojca JHWH czy był nim w istocie?
Czym w sensie biblijnym było pierworództwo?
Popatrzmy na przykład Ezawa.
Starszy Ezaw jak wiemy, sprzedał przywilej pierworództwa za miskę soczewicy swemu bratu Jakubowi.
W ówczesnym obyczaju pierworodny syn miał prawo do szczególnego ojcowskiego błogosławieństwa.
Za tym szły przywileje zarówno majątkowe, jak i pozycja patriarchy w rodzie.
Będąc młodszym synem Jakub podstępem uzyskał od ojca błogosławieństwo przeznaczone dla pierworodnego.Bóg uznał ten fakt.
Za patriarchów,ojciec mógł przenieść prawo pierworodztwa i związane z tym dziedzictwo na młodszego syna, jeśli był ku temu uzasadniony powód.
W sytuacjach opisanych w Biblii decyzja taka nie była podyktowana kaprysem czy stronniczością, lecz miała solidne podstawy.
Przez 14 lat za dziedzica Abrahama był uważany jego najstarszy syn, Ismael (Rdz 16,16; 17,18-21; 21,5). Jednak w pewnym momencie został odprawiony przez swego ojca — na prośbę Sary.
Prawo pierworodztwa przypadło wtedy Izaakowi.
Ruben, pierworodny syn Jakuba, stracił przysługujące mu szczególne dziedzictwo, ponieważ dopuścił się rozpusty z nałożnicą swego ojca
Jakub udzielił też większej miary błogosławieństwa Efraimowi, młodszemu synowi Józefa, a nie starszemu Manassesowi .
Po nadaniu Prawa trochę to się zmieniło.

Pierwszeństwo zatem ma bardzo ścisły związek nie tylko z wyróżnieniem,uprzywilejowaną pozycją ,lecz również z byciem pierworodnym czyli ' najstarszym' (pierwszym we wszystkim),byciem POCZĄTKIEM.

Kol 1:18 bw "On także jest Głową Ciała, Kościoła; On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy,"

robbo1
Posty: 357
Rejestracja: ndz mar 05, 2017 3:47 pm

Re: List do Kolosan 1,17

Postautor: robbo1 » sob cze 23, 2018 5:46 pm

W istocie Kol.1:17 ujawnia wyjątkową pozycję naszego zbawiciela.
Miał on udział w stworzeniu,chociaż nigdzie nie jest nazwany stwórcą.
O tym,czy takim czytamy dalej w Kol.3:10 ,który człowieka "stworzył na swój obraz".
W Kol.1:15-16 nasz zbawiciel został nazwany "pierworodnym stworzenia".
I użyte tutaj gr. słowo mówi o "stworzeniu"w przeciwieństwie do tego,o którym czytamy,że uczynił nas dosł."stworzył na swój obraz".
Tak czytamy o "ojcu".
W pierwszym przypadku gr.słowo występuje w rodzaju żeńskim.
Wtedy mamy do czynienia ze stworzeniem.
Wtedy,gdy jest rodzaju męskiego mamy do czynienia ze stworzycielem [stwórcą].


Wymownie czytamy o tym w 1 Pt.4:19:
Czytamy tam,że niektórzy zgodnie z wolą [ojca] znoszą cierpienia ,i tacy :
"...niech powierzą życie wiernemu swojemu stwórcy ".

Poza tym w podanym wer.3 z 1 rozdz. Jana czytamy:
"wszystko istnieje dzięki [niemu]...
Dosł."wszystko p r z e z nie się stało..."
Wymownie o tym czytamy w 1 Kor.8:6:
"...dla nas istnieje jeden którego uznajemy za [theos] ...
o d
którego wszystko pochodzi
i
d l a
którego my istniejemy...
oraz jeden [kyrios,ten,który nas sobie zakupił]
syn
"p r z e z

którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy".

To samo czytamy w Heb.1:2
Czytamy tam o synu,którego ojciec ustanowił dziedzicem wszystkiego
"p r z e z niego też stworzył wszechświat".

Od ojca ,o d pochodzi wszystko...[oraz syn jest tym] p r z e z którego wszystko się stało".
Jest to istotna różnica i świadome rozróżnienie.

robbo1
Posty: 357
Rejestracja: ndz mar 05, 2017 3:47 pm

Re: List do Kolosan 1,17

Postautor: robbo1 » sob cze 23, 2018 5:54 pm

Natan pisze:Wróćmy jednak do kluczowego zwrotu z Kolosan 1:15 – „pierworodny wszelkiego stworzenia”. Jak go rozumieć? Jezusa nie nazwano tu „pierwszym stworzonym”, protoktistos, lecz „pierworodnym”, prototokos. W związku z tym w Słowniku Teologicznym do Nowego Testamentu zamieszczono następujący komentarz: „W Kol. 1:15 słowo ››wobec‹‹ oddaje sens, mianowicie, że wszystkie rzeczy zawdzięczają swe stworzenie pośrednictwu Chrystusa. Myśl nie polega na tym, że Chrystus jest pierwszym stworzeniem. Wymagałoby to położenia nacisku na -tokos i doprowadziłoby to do sprzeczności między zrodzeniem a stworzeniem. Sformułowano tu wyższość Chrystusa nad stworzeniem jako jego pośrednika. Termin prototokos został zatem użyty jako słowo oznaczające pewną rangę” (Theological Dictionary of the New Testament, Gerharda Kittela, wyd. skrócone przez Geoffreya W. Bromileya, Eerdmans, Grand Rapids, Michigan, USA, pierwsze wydanie 1985, reprint 1997, s. 968). Zgodnie z powyższym tłumacz Listu do Kolosan w Biblii Tysiąclecia użył słowa „wobec”, by należycie oddać myśl Pawła: „On jest obrazem Boga niewidzialnego, Pierworodnym wobec każdego stworzenia”. W przypisie do tego wersetu podano w Biblii Tysiąclecia: „Tzn. zrodzony przed wszystkimi rzeczami stworzonymi (por. J 1,1-3)”.

Jak słusznie zauważono w cytowanym wyżej słowniku teologicznym zachodzi konflikt między rodzeniem („pierworodny”) a stworzeniem („każdego”, „wszelkiego stworzenia”). Jak podkreślono w przypisie do tego tekstu w Biblii Poznańskiej: „Chrystus jest Pierworodnym, czyli posiada pierwszeństwo w sensie czasowym i godności w stosunku do wszelkiego stworzenia”.


My nie zaprzeczamy wyjątkowej pozycji naszego zbawiciela w stworzeniu.

Niemniej rozważania wobec słowa" wobec stworzenia" tracą nie tyle,tylko wartość,co i sens,ponieważ w manuskryptach tego słowa nie ma.
czyt. "pierworodnym stworzenia".
A użyte tutaj gr.słowo jest rodzaju żeńskiego,co wskazuje na stworzenie,w przeciwieństwie do 1 Pt.4:19
Tam jest odniesione do ojca,i jest rodzaju męskiego,i wskazuje na stworzyciela.

robbo1
Posty: 357
Rejestracja: ndz mar 05, 2017 3:47 pm

Re: List do Kolosan 1,17

Postautor: robbo1 » sob cze 23, 2018 6:37 pm

Natan pisze:W tym miejscu warto odnotować, że w takich wersetach, jak Psalm 89:28 i Jeremiasza 31:9 słowo „pierworodny” kojarzy się z pewnym wyróżnieniem, z uprzywilejowaną pozycją, z pierwszeństwem: „Ja zaś uczynię go pierworodnym, najwyższym wśród królów ziemi”; „jestem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim pierworodnym”. W pierwszym z wersetów Jahwe miał uczynić Dawida pierworodnym, tj. najwyższym wśród królów. W drugim tekście Efraim został określony jako pierworodny, choć faktycznie był nim Manasses (Rodzaju 41:51, 52).


Nie zaprzeczamy,że gr.słowo może oznaczać pierworodny w znaczeniu najwyższy,i za takiego uważamy naszego zbawiciela.
Stoi na pozycji najwyższego stworzenia,czy przez swe zrodzenie,uczynienie przez ojca wyjątkowego.
Za takiego należy uważać i z tej przyczyny pierwszego człowieka.
Jedynie stworzonego,wszyscy inni urodzeni.
Tak naprawdę czytamy w wer.26 1 rozdz.ks.Rodzaju "uczyńmy..."rzemieślniczy sposób stworzenia [bezpośredni],niemniej w wer.27 czytamy "stworzył...".

Wiem,że czytamy "prototokos" pierworodny.
Tł.że znaczy wyjątkowy itp.
I tak jest w istocie.
Przy czym tego samego słowa użyto w Łuk.2:7 "urodziła swego pierworodnego syna".

Rzym.8:29,czy Kol.1:15 i 18
I tak w wer.15 czyt.że jest "pierworodny stworzenia",w 18 "pierworodnym spośród umarłych" BT. wyd.V
patrz też Apok.1:5

Przy czym według innego tł."pierworodnym stworzenia",i "pierwszym z tych,którzy wracają do życia".K.Romaniuk

Tak to zamiennie gr. prototokos oddano raz jako pierworodny,drugi "pierwszy".

Tego samego słowa użyto w Heb.1:6
O człowieku,który wyprowadził izraelitów z niewoli czytamy,że:
"wiarą kierował się również,gdy nakazywał urządzić obchody paschy i pokropić krwią [odrzwia domów],aby nie dotykał ich ten,który miał wyniszczyć wszystkie pierworodne".Heb.11:28 ,inaczej,żeby posłaniec śmierci "nie mógł zgładzić pierworodnych".
patrz.Ex.12:21-31
To co uczynił sprawiło,że posłaniec śmierci ,nie uśmiercał :
"najstarszych synów we wszystkich rodzinach",czyli pierwszych.
Użyto tego słowa w Heb.12:23
Czytamy tam o "pierworodnych zapisanych w niebiosach",inne tł."jako pierwsi zostali wybrani".

Wystarczy sprawdzić gdzie użyto gr.słowa prototokos,żeby wiedzieć,że używano go w znaczeniu "p i e r w s z y".
Na oznaczenie kogoś wyjątkowego,stojącego przed innymi,używano gr.rzeczownika rodzaju męskiego [protostates].
Użyto go w Dz.Ap.24:5
Na określenie pierwszego czasem,czy miejscem,oraz rangą,najważniejszego używano gr.przymiotnika [protos]

Tak czy inaczej użyto słowa [prototokos],które oznacza dosł.pierwszy z danych rodziców.
Nasz zbawiciel był pierwszy uczynionym przez ojca,a nawet jedynym uczynionym.
Niemniej pierwszym,przed innymi,jak i wyjątkowym,już przez swe pierwszeństwo,jak i swego stworzyciela.

Natan
Posty: 852
Rejestracja: ndz wrz 20, 2015 6:04 am

Re: List do Kolosan 1,17

Postautor: Natan » pn cze 25, 2018 9:33 am

Chociaż Pan Jezus nie jest nigdzie wprost określony terminem Stwórca lub Stworzyciel, to jednak przypisano Mu aktywny udział w stwarzaniu, a nie jakieś bierne pośrednictwo:

Hebrajczyków 1:8 "Lecz do Syna: ...
1:10 Oraz: Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię, I niebiosa są dziełem rąk twoich;
1:11 One przeminą, ale Ty zostajesz; I wszystkie jako szata zestarzeją się,
1:12 I jako płaszcz je zwiniesz, Jako odzienie, i przemienione zostaną; Ale tyś zawsze ten sam i nie skończą się lata twoje" (BW).

Zatem przypisano tu stworzenie nieba i ziemi Synowi Bożemu. Wskazano ponadto, że jest niezmienny i wieczny, w odróżnieniu od rzeczy stworzonych.

Co ciekawe, Hebrajczyków 1:10-12 to cytat z Psalmu 102:26-28, który pierwotnie odnosił się do Boga Jahwe:

Psalm 102:26 "Ty niegdyś założyłeś ziemię i niebo jest dziełem rąk Twoich.
102:27 Przeminą one, Ty zaś pozostaniesz. I całe one jak szata się zestarzeją: Ty zmieniasz je jak odzienie i ulegają zmianie,
102:28 Ty zaś jesteś zawsze ten sam i lata Twoje nie mają końca". (BT II)

Autor Listu do Hebrajczyków bez żadnego tłumaczenia się odnosi słowa z Psalmu 102 do Chrystusa.

Początek Psalmu wskazuje wyraźnie, że Stwórcą opisanym w Psalmie 102:26-28 jest Jahwe:

Psalm 102:2 "Jahwe, słuchaj modlitwy mojej, a wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie". (BT II).

Zatem List do Hebrajczyków 1:10-12 przypisuje atrybut Stwórcy Panu Jezusowi.

Oczywiście, Bóg Ojciec jest Źródłem stworzenia, a Chrystus - Pośrednikiem stworzenia, ale aktywnym Pośrednikiem stworzenia. Inaczej nie odniesiono by do Niego Psalmu 102 w taki, a nie inny sposób.


Wróć do „Tekst dzienny”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość