Strona 3 z 3

Re: List do Kolosan 1,17

: sob maja 26, 2018 3:46 pm
autor: robbo1
Jest pewne istotne zagadnienie wynikające z Kol.1:15-18,przez to i wer.17
Z niego wynika,że "jest przed wszystkim i wszystko w nim ma swoje istnienie".
Jeżeli jest przed wszystkim to jest "pierwszy".
Niemniej i tym,który podtrzymuje istnienie,
Tylko,ze czytamy,że jest "pierworodnym stworzenia".
I tak "pierworodny" to pierwszy wśród rodzeństwa,to chłopiec urodzony jako najstarszy.
Inaczej urodzony "pierwszy",to znaczy stanowiący "początek zrodzenia".
Tutaj idzie o "pierwszego...wśród wszystkiego co stworzone".
W Kol.1:15 czytamy:
"prototokos pases ktiseois"dosł."pierworodnym całego stworzenia".
Jeżeli powiemy o kimkolwiek,że jest "pierworodnym w rodzinie",to znaczy pierwszym.
to prawda,że czytamy,że jest:
"hoti enauto ethisthe ta panta en tois"
"w nim zostało stworzone wszystko".
Występujący tu zaimek "auto" jest tł.na "w nim",albo "przez niego".
Jak czytamy w Jana1:3 "wszystko istnieje dzięki słowu".WP
dosł."panta di autoegenteo","wszystko p r z e z nie się stało".
Nie tylko stworzenie,ale i zbawienie.
patrz. Ef.1:3-14
To ojciec realizował przez syna stworzenie i zbawienie.
Jak czytamy w 1 Kor.8:6,że jako "theoss" istnieje dla nas ojciec
"od którego wszystko pochodzi"o i co jeszcze?
"dla którego my istniejemy"
I jego syn nasz zbawiciel itp.
"p r z e z którego wszystko się stało ,i dzięki któremu także my jesteśmy".
W Ef.3:9 o ojcu czytamy jako "stwórcy",tym "który wszystko stworzył".
Nic nie zmieni tego,że nasz zbawiciel został nazwany "pierworodnym stworzenia",tj.gr.ktiseos
Tym określeniem nazwane są indywidualne stworzenia,lub suma stworzeń.
Tak jak w Rzym.8:39 "żadne inne stworzenie....",czy Heb.4:13
Tak czy inaczej o naszym zbawicielu czytamy w Kol.1:15 jako "pierworodnym stworzeniu".
Nie tak jak w Kol.3:10,gdzie czytamy o nowym człowieku powołanym do istnienia,przez tego,"który go stworzył"gr.ktisantos.
Tak to na określenie stworzenia,istoty stworzonej używa się słowa"ktisis" rzeczownik rodzaju żeńskiego ,jak w Kol.1:15,ewentualnie nijakiego.
Niemniej gdy jest mowa o stwórcy,nie stworzeniu,stwarzaniu ,spotykamy rzeczownik rodzaju męskiego "ktistes"
patrz. 1 Pt.4:19 "oddajcie swe dusze wiernemu Stwórcy".
Tak czy inaczej o naszym zbawicielu czytamy jako "pierwotnym stworzenia" Kol.1:15
Inaczej o ojcu,czytamy jako "stwórcy".

Re: List do Kolosan 1,17

: czw maja 31, 2018 4:30 pm
autor: Natan
List do Kolosan 1:15-18 warto rozważyć w kontekście.

„On jest obrazem Boga niewidzialnego – Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest Głową Ciała – Kościoła. On jest Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim” (BT).

Dowiadujemy się tu, że Jezus jest Pierworodnym wobec każdego stworzenia. Nie chodzi tu o to, że jest pierwszym ze stworzeń, bo zaraz czytamy, że w Nim zostało wszystko stworzone. Nieco dalej Paweł pisze, że wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. Syn Boży istniał przed stworzeniem, które zawdzięcza mu swe istnienie.
W jakim sensie jest Pierworodnym? Wyjawia to końcówka wersetu 18: „aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim”. Syn Boży ma pierwszeństwo w stosunku do całego stworzenia. Istnieje od wieczności, mając pierwszeństwo w sensie czasowym. Posiada wyższą pozycję, zatem ma pierwszeństwo pod względem godności. Ma nadludzką, Boską władzę, gdyż w Nim zostały stworzone Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Jest Sprawcą stworzenia i dla Niego ono istnieje: wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On podtrzymuje stworzenie przy życiu: wszystko w Nim ma istnienie.

Re: List do Kolosan 1,17

: czw maja 31, 2018 4:34 pm
autor: Natan
Wróćmy jednak do kluczowego zwrotu z Kolosan 1:15 – „pierworodny wszelkiego stworzenia”. Jak go rozumieć? Jezusa nie nazwano tu „pierwszym stworzonym”, protoktistos, lecz „pierworodnym”, prototokos. W związku z tym w Słowniku Teologicznym do Nowego Testamentu zamieszczono następujący komentarz: „W Kol. 1:15 słowo ››wobec‹‹ oddaje sens, mianowicie, że wszystkie rzeczy zawdzięczają swe stworzenie pośrednictwu Chrystusa. Myśl nie polega na tym, że Chrystus jest pierwszym stworzeniem. Wymagałoby to położenia nacisku na -tokos i doprowadziłoby to do sprzeczności między zrodzeniem a stworzeniem. Sformułowano tu wyższość Chrystusa nad stworzeniem jako jego pośrednika. Termin prototokos został zatem użyty jako słowo oznaczające pewną rangę” (Theological Dictionary of the New Testament, Gerharda Kittela, wyd. skrócone przez Geoffreya W. Bromileya, Eerdmans, Grand Rapids, Michigan, USA, pierwsze wydanie 1985, reprint 1997, s. 968). Zgodnie z powyższym tłumacz Listu do Kolosan w Biblii Tysiąclecia użył słowa „wobec”, by należycie oddać myśl Pawła: „On jest obrazem Boga niewidzialnego, Pierworodnym wobec każdego stworzenia”. W przypisie do tego wersetu podano w Biblii Tysiąclecia: „Tzn. zrodzony przed wszystkimi rzeczami stworzonymi (por. J 1,1-3)”.

Jak słusznie zauważono w cytowanym wyżej słowniku teologicznym zachodzi konflikt między rodzeniem („pierworodny”) a stworzeniem („każdego”, „wszelkiego stworzenia”). Jak podkreślono w przypisie do tego tekstu w Biblii Poznańskiej: „Chrystus jest Pierworodnym, czyli posiada pierwszeństwo w sensie czasowym i godności w stosunku do wszelkiego stworzenia”.

Re: List do Kolosan 1,17

: czw maja 31, 2018 4:36 pm
autor: Natan
W tym miejscu warto odnotować, że w takich wersetach, jak Psalm 89:28 i Jeremiasza 31:9 słowo „pierworodny” kojarzy się z pewnym wyróżnieniem, z uprzywilejowaną pozycją, z pierwszeństwem: „Ja zaś uczynię go pierworodnym, najwyższym wśród królów ziemi”; „jestem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim pierworodnym”. W pierwszym z wersetów Jahwe miał uczynić Dawida pierworodnym, tj. najwyższym wśród królów. W drugim tekście Efraim został określony jako pierworodny, choć faktycznie był nim Manasses (Rodzaju 41:51, 52).

Re: List do Kolosan 1,17

: czw maja 31, 2018 5:17 pm
autor: GrzegorzS04
Zachodzi zatem pytanie,czy nasz Pan był uczynionym "pierworodnym" przez swego Ojca JHWH czy był nim w istocie?
Czym w sensie biblijnym było pierworództwo?
Popatrzmy na przykład Ezawa.
Starszy Ezaw jak wiemy, sprzedał przywilej pierworództwa za miskę soczewicy swemu bratu Jakubowi.
W ówczesnym obyczaju pierworodny syn miał prawo do szczególnego ojcowskiego błogosławieństwa.
Za tym szły przywileje zarówno majątkowe, jak i pozycja patriarchy w rodzie.
Będąc młodszym synem Jakub podstępem uzyskał od ojca błogosławieństwo przeznaczone dla pierworodnego.Bóg uznał ten fakt.
Za patriarchów,ojciec mógł przenieść prawo pierworodztwa i związane z tym dziedzictwo na młodszego syna, jeśli był ku temu uzasadniony powód.
W sytuacjach opisanych w Biblii decyzja taka nie była podyktowana kaprysem czy stronniczością, lecz miała solidne podstawy.
Przez 14 lat za dziedzica Abrahama był uważany jego najstarszy syn, Ismael (Rdz 16,16; 17,18-21; 21,5). Jednak w pewnym momencie został odprawiony przez swego ojca — na prośbę Sary.
Prawo pierworodztwa przypadło wtedy Izaakowi.
Ruben, pierworodny syn Jakuba, stracił przysługujące mu szczególne dziedzictwo, ponieważ dopuścił się rozpusty z nałożnicą swego ojca
Jakub udzielił też większej miary błogosławieństwa Efraimowi, młodszemu synowi Józefa, a nie starszemu Manassesowi .
Po nadaniu Prawa trochę to się zmieniło.

Pierwszeństwo zatem ma bardzo ścisły związek nie tylko z wyróżnieniem,uprzywilejowaną pozycją ,lecz również z byciem pierworodnym czyli ' najstarszym' (pierwszym we wszystkim),byciem POCZĄTKIEM.

Kol 1:18 bw "On także jest Głową Ciała, Kościoła; On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy,"